PROCEDIMENTS

nombres i operacions

 • Càlcul d’operacions de sumes, restes, multiplicacions i divisions combinades.
 • Pràctica de la divisió amb nombres decimals.
 • Escriptura, lectura i càlcul de potències.
 • Càlcul de l’arrel quadrada de qualsevol nombre natural. Prova de l’arrel quadrada.
 • Descomposició d’un nombre en producte de factors primers.
 • Càlcul del màxim comú divisor i del mínim comú múltiple.
 • Reconeixement i càlcul de fraccions equivalents. Càlcul del mínim comú denominador de dues o més fraccions.
 • Càlcul de multiplicacions i de divisions de fraccions.
 • Càlcul de les quatre operacions combinades amb fraccions.

geometria

 • Representació en el pla cartesià d’un punt i d’un polígon convex.
 • Translació de figures.
 • Construcció del segment suma i del segment diferència d’altres segments donats.
 • Construcció del segment producte de la multiplicació d’un segment per un nombre natural.
 • Girs de figures planes.
 • Traçament d’angles consecutius i adjacents, i complementaris i suplementaris.
 • Adquisició de destresa en l’ús del regle, del transportador i del compàs.

mesura

 • Ús de les unitats de longitud, massa i capacitat del sistema mètric decimal. Ús de les unitats de temps, de superfície i agràries. Conversió d’unitats.
 • Transformació d’una quantitat expressada en forma complexa a la forma incomplexa i a l’inrevés.
 • Pràctica de la suma i de la resta d’expressions complexes i d’incomplexes.
 • Pràctica de la multiplicació i de la divisió d’una expressió complexa i una d’incomplexa per un enter.

lògica

 • Obtenció del producte cartesià mitjançant diagrames cartesians, de fletxes i en arbre.
 • Interpretació i representació, en un diagrama de flux, d’accions compostes.

estadística i probabilitat

 • Elaboració i interpretació de gràfics de barres, pictogrames, histogrames, diagrames de sectors i taules de freqüències.

CONCEPTES

nombres i operacions

 • El conjunt dels nombres naturals.
 • Combinació de sumes, restes, multiplicacions i divisions.
 • Divisió de nombres decimals.
 • Potències. Termes: base i exponent. Quadrats i cubs. Potència d’una potència.
 • L’arrel quadrada. Arrel quadrada exacta i entera, i per excés i per defecte.
 • Múltiples i divisors d’un nombre. Propietats dels múltiples i dels divisors.
 • Nombres primers i nombres compostos.
 • El màxim comú divisor. El mínim comú múltiple. Propietats del m. c. d. i del m. c. m.
 • El mínim comú denominador. Suma, resta, multiplicació i divisió de fraccions.
 • Operacions i problemes. Càlcul mental.

geometria

 • Les coordenades d’un punt. Translacions. Suma i resta de segments.
 • Angle: còncau i convex. L’angle com a gir. Suma i resta d’angles. Multiplicació d’un angle per un nombre natural.
 • Polígons còncaus i convexos. Polígons regulars i irregulars.
 • Suma dels angles d’un triangle, d’un quadrilàter i d’un polígon convex.
 • Políedres: prismes (paral·lelepípedes) i piràmides.

mesura

 • Unitats de longitud, de massa i de capacitat: submúltiples i múltiples.
 • Unitats de mesurament d’angles: grau, minut i segon. El sistema sexagesimal. Suma, resta, multiplicació i divisió en el sistema sexagesimal.
 • Unitats de superfície: el metre quadrat; submúltiples i múltiples.
 • Unitats agràries: hectàrea, àrea i centiàrea.
 • Formes complexa i incomplexa d’una mesura de superfície. El perímetre.
 • Longitud d’una circumferència. El nombre pi.
 • Àrea dels paral·lelograms, del triangle, d’un polígon regular i d’un cercle.
 • El volum. Unitats de volum (m3, dm3 i cm3). Relació entre volum, capacitat i massa.

lògica

 • El producte cartesià. El diagrama cartesià, el de fletxes i en arbre. El diagrama de flux.
 • Relacions d’ordre estricte i relacions d’ordre. Relacions d’ordre total i d’ordre parcial.

estadística i probabilitat

 • Freqüència absoluta i relativa. El mode i la mitjana.
 • Diagrames de barres, pictograma, histograma i diagrama de sectors.
 • Fenòmens d’atzar. Fets segurs, possibles i impossibles. Casos possibles i favorables. Possibilitat d’un fet. Graus de possibilitat. La probabilitat en forma de fracció.

ACTITUDS

nombres i operacions

 • Valoració del domini de les operacions amb decimals, amb potències i amb fraccions.

geometria

 • Foment de l’ús del regle, de l’escaire, del compàs i del transportador en les construccions geomètriques.

mesura

 • Valoració de l’ús dels símbols i de les unitats de mesura dels angles.
 • Valoració del domini de les unitats de longitud, massa, capacitat, superfície i agràries, i de les unitats de volum.

lògica

 • Percepció de situacions diàries que poden ser expressades matemàticament.
 • Foment de l’actitud d’ordenació de la realitat.

estadística i probabilitat

 • Valoració del domini de la descripció de la realitat per mitjà de gràfics.

PROCEDIMENTS

lectures, comprensió i vocabulari

 • Resolució de jocs lingüístics i d’atenció relacionats amb la lectura.
 • Correcció de les errades que conté un text sobre la lectura.
 • Reconeixement de la idea fonamental d’un text.
 • Formulació d’hipòtesis sobre la continuació de la trama argumental.
 • Establiment de l’ordre cronològic entre diversos fragments de la lectura.
 • Ús correcte de paraules segons el seu significat precís amb l’ajut del diccionari.
 • Identificació de les paraules que pertanyen a una mateixa família o camp semàntic.
 • Resolució de mots encreuats, jeroglífics i sopes de lletres.
 • Escriptura dels exemples corresponents a diverses entrades de diccionaris.
 • Identificació de les entrades de diversos tipus de diccionaris.

gramàtica

 • Identificació i reconeixement dels elements que formen l’esquema de la comunicació.
 • Establiment de relacions entre els components d’una oració segons els criteris de concordança i coherència.
 • Identificació de l’ordre lògic dels elements d’una oració.
 • Escriptura d’oracions que responguin a una estructura determinada.

ortografia

 • Reconeixement de la norma ortogràfica a partir de l’observació de regularitats.
 • Aplicació de les normes treballades a l’hora de completar un text.
 • Aplicació de les normes d’accentuació.
 • Utilització del diccionari per a resoldre dubtes ortogràfics.

expressió

 • Escriptura creativa de textos relacionats amb el text model.
 • Anàlisi dels recursos lingüístics propis de cada tipus de text.
 • Ordenació dels fragments d’un text segons l’ordre lògic de redacció.
 • Elaboració guiada d’esquemes que serviran de base per a la redacció de textos.
 • Autoavaluació de les produccions pròpies.
 • Manipulació i interpretació de textos funcionals.

CONCEPTES

lectures, comprensió i vocabulari

 • Comprensió de la lectura.
 • Treball de vocabulari: els sinònims, els antònims, els derivats, les famílies de paraules, les paraules compostes, refranys i frases fetes, el significat d’expressions.
 • Registre lingüístic.
 • Camps semàntics: el cinema, les parts d’una bicicleta, els edificis, el futbol.
 • Treball de diccionari: treball de derivats, paraules polisèmiques, precisió lèxica, els exemples, l’estructura de la definició. Diccionari de sinònims i antònims, diccionari bilingüe, diccionari enciclopèdic.

gramàtica

 • L’esquema de la comunicació.
 • Varietats dialectals de la llengua catalana.
 • L’oració. Les oracions impersonals.
 • El nom. El complement del nom.
 • Els determinants.
 • El mode verbal. L’aspecte verbal. Les formes no personals del verb.
 • Els verbs irregulars. Usos de ser i estar.
 • El complement directe. El complement indirecte. El complement circumstancial. Les locucions adverbials.
 • Els pronoms febles de CD. Els pronoms febles de CI. El pronom hi.
 • Les oracions subordinades. Les conjuncions de subordinació.

ortografia

 • Vocalisme. Les vocals àtones a les terminacions i a l’arrel. El sistema vocàlic tònic.
 • L’accentuació. La dièresi.
 • La formació del plural.
 • L’apòstrof.
 • Les consonants. El so [z]: grafies s, z. El so [s]: grafies s, ss, c, ç. Els sons [S] i [Z], [T] i [D]. Les grafies m, n i el dígraf ny. La ela geminada.
 • Combinació de pronoms febles.
 • El signes de puntuació: punt, coma, punt i coma, admiració, interrogació, punts suspensius, parèntesis, dos punts.

expressió

 • El text narratiu i el text conversacional: la narració, la biografia, l’entrevista.
 • El text instructiu: les instruccions.
 • El text descriptiu: la descripció d’una persona, la descripció d’ambient.
 • La cartellera i la crítica. El reglament. El quadre sinòptic. La caricatura. Els anuncis.
 • El text argumentatiu: les cartes al director.
 • El text retòric: la poesia, el teatre.
 • El text epistolar: la carta.
 • Textos funcionals: les guies de serveis, les fitxes i els carnets, la invitació personal, l’enciclopèdia, els prospectes informatius, les etiquetes, el mapa.

ACTITUDS

lectures, comprensió i vocabulari

 • Rigor en la precisió lèxica.
 • Constància en l’ús del diccionari.

gramàtica

 • Valoració dels sistemes de comunicació, i especialment de la llengua parlada

i l’escrita, com a eina per a resoldre les necessitats comunicatives.

ortografia

 • Consciència de la importància de la correcció ortogràfica en l’expressió escrita.
 • Acceptació de la convenció del codi escrit.
 • Interès per assolir una pronúncia correcta.

expressió

 • Cura en l’expressió oral, atenent a la dicció.
 • Acceptació de les pautes establertes per a la presentació de textos escrits.

PROCEDIMENTS

lectures, comprensió i vocabulari

 • Resolució de jocs lingüístics i d’atenció relacionats amb la lectura.
 • Correcció de les errades que conté un text sobre la lectura.
 • Reconeixement de la idea fonamental d’un text.
 • Formulació d’hipòtesis sobre la continuació de la trama argumental.
 • Establiment de l’ordre cronològic entre diversos fragments de la lectura.
 • Ús correcte de paraules segons el seu significat precís amb l’ajut del diccionari.
 • Identificació de les paraules que pertanyen a una mateixa família o camp semàntic.
 • Resolució de mots encreuats, jeroglífics i sopes de lletres.
 • Escriptura dels exemples corresponents a diverses entrades de diccionaris.
 • Identificació de les entrades de diversos tipus de diccionaris.

gramàtica

 • Identificació i reconeixement dels elements que formen l’esquema de la comunicació.
 • Establiment de relacions entre els components d’una oració segons els criteris de concordança i coherència.
 • Identificació de l’ordre lògic dels elements d’una oració.
 • Escriptura d’oracions que responguin a una estructura determinada.

ortografia

 • Reconeixement de la norma ortogràfica a partir de l’observació de regularitats.
 • Aplicació de les normes treballades a l’hora de completar un text.
 • Aplicació de les normes d’accentuació.
 • Utilització del diccionari per a resoldre dubtes ortogràfics.

expressió

 • Escriptura creativa de textos relacionats amb el text model.
 • Anàlisi dels recursos lingüístics propis de cada tipus de text.
 • Ordenació dels fragments d’un text segons l’ordre lògic de redacció.
 • Elaboració guiada d’esquemes que serviran de base per a la redacció de textos.
 • Autoavaluació de les produccions pròpies.
 • Manipulació i interpretació de textos funcionals.

CONCEPTES

lectures, comprensió i vocabulari

 • Comprensió de la lectura.
 • Treball de vocabulari: els sinònims, els antònims, els derivats, les famílies de paraules, les paraules compostes, refranys i frases fetes, el significat d’expressions.
 • Registre lingüístic.
 • Camps semàntics: el cinema, les parts d’una bicicleta, els edificis, el futbol.
 • Treball de diccionari: treball de derivats, paraules polisèmiques, precisió lèxica, els exemples, l’estructura de la definició. Diccionari de sinònims i antònims, diccionari bilingüe, diccionari enciclopèdic.

gramàtica

 • L’esquema de la comunicació.
 • Varietats dialectals de la llengua catalana.
 • L’oració. Les oracions impersonals.
 • El nom. El complement del nom.
 • Els determinants.
 • El mode verbal. L’aspecte verbal. Les formes no personals del verb.
 • Els verbs irregulars. Usos de ser i estar.
 • El complement directe. El complement indirecte. El complement circumstancial. Les locucions adverbials.
 • Els pronoms febles de CD. Els pronoms febles de CI. El pronom hi.
 • Les oracions subordinades. Les conjuncions de subordinació.

ortografia

 • Vocalisme. Les vocals àtones a les terminacions i a l’arrel. El sistema vocàlic tònic.
 • L’accentuació. La dièresi.
 • La formació del plural.
 • L’apòstrof.
 • Les consonants. El so [z]: grafies s, z. El so [s]: grafies s, ss, c, ç. Els sons [S] i [Z], [T] i [D]. Les grafies m, n i el dígraf ny. La ela geminada.
 • Combinació de pronoms febles.
 • El signes de puntuació: punt, coma, punt i coma, admiració, interrogació, punts suspensius, parèntesis, dos punts.

expressió

 • El text narratiu i el text conversacional: la narració, la biografia, l’entrevista.
 • El text instructiu: les instruccions.
 • El text descriptiu: la descripció d’una persona, la descripció d’ambient.
 • La cartellera i la crítica. El reglament. El quadre sinòptic. La caricatura. Els anuncis.
 • El text argumentatiu: les cartes al director.
 • El text retòric: la poesia, el teatre.
 • El text epistolar: la carta.
 • Textos funcionals: les guies de serveis, les fitxes i els carnets, la invitació personal, l’enciclopèdia, els prospectes informatius, les etiquetes, el mapa.

ACTITUDS

lectures, comprensió i vocabulari

 • Rigor en la precisió lèxica.
 • Constància en l’ús del diccionari.

gramàtica

 • Valoració dels sistemes de comunicació, i especialment de la llengua parlada

i l’escrita, com a eina per a resoldre les necessitats comunicatives.

ortografia

 • Consciència de la importància de la correcció ortogràfica en l’expressió escrita.
 • Acceptació de la convenció del codi escrit.
 • Interès per assolir una pronúncia correcta.

expressió

 • Cura en l’expressió oral, atenent a la dicció.
 • Acceptació de les pautes establertes per a la presentació de textos escrits.

PROCEDIMENTS

 • Construcció d’una maqueta del Sistema Solar.
 • Experimentació de la presència d’aire en un recipient.
 • Experimentació de la capacitat erosiva del gel.
 • Experimentació sobre la meteorització del granit.
 • Observació meteorològica amb l’ajut d’aparells diversos.
 • Experimentació sobre el geotropisme de les plantes.
 • Exercitació de la memòria: recursos mnemotècnics.
 • Dissecció d’una pota de pollastre.
 • Iniciació a l´ús del microscopi.
 • Construcció d’instruments musicals.
 • Ús de les balances.
 • Ús de la proveta.
 • Experimentació sobre el procés de refredament de cossos diversos.
 • Experimentació sobre la separació de mescles per filtració i per evaporació.
 • Elaboració de preparacions microscòpiques.

CONCEPTES

 • El Sistema Solar. Els observatoris astronòmics.
 • L’atmosfera. La hidrosfera. Les capes de la Terra.
 • Les aigües superficials.
 • L’acció dels agents externs i interns.
 • Minerals i roques.
 • Clima i temps atmosfèric.
 • Factors i elements del clima. La meteorologia.
 • Adaptacions de les plantes i dels animals als factors del medi.
 • Els mecanismes de defensa i les associacions entre els éssers vius.
 • La neurona. El sistema nerviós.
 • Funció i elements de l’esquelet i del sistema muscular humans.
 • El moviment del cos humà.
 • L’energia lluminosa. Propagació de la llum.
 • Miralls i lents.
 • L’ull: la visió humana.
 • L’energia sonora. Propagació, reflexió i qualitats del so.
 • L’orella: l’audició humana.
 • L’àtom.
 • Els estats de la matèria.
 • Fonts de calor.
 • Les substàncies que formen la matèria.
 • Elements. Compostos. Mescles.
 • La gestió dels recursos naturals i l’energia.
 • Els residus i la contaminació. Els espais naturals i els éssers vius.
 • La població mundial.

ACTITUDS

 • Conscienciació sobre la necessitat de contribuir a la protecció del medi ambient mitjançant la participació personal en alguna associació.
 • Conscienciació sobre la necessitat de no contribuir a contaminar les aigües amb productes residuals.
 • Foment de l’hàbit de separar, de les escombraries de casa, les llaunes en què s’envasen molts productes alimentaris, a fi que es pugui reutilitzar l’alumini de què són fetes.
 • Estimulació de l’hàbit de separar els papers i cartons de la resta d’escombraries a fi que puguin ser utilizats com a material reciclable.
 • Estimulació de l’hàbit de separar la brossa orgànica de la resta d’escombraries a fi que pugui ser utilizada com a adob.
 • Conscienciació sobre la repercussió ecològica de l’ús abusiu de bosses, envasos i altres materials de plàstic, i foment d’una conducta que no contribueixi a l’ús desmesurat i excessiu d’aquest material.
 • Foment d’una actitud crítica davant l’adquisició de productes que representen una producció més alta de residus que altres, especialment centrada en els embalatges.
 • Foment d’una actitud d’estalvi i reaprofitament dels envasos de vidre.
 • Conscienciació sobre el perill per a la humanitat que es deriva dels danys causats a la capa d’ozó, i foment de l’ús de productes que no contribueixin a deteriorar encara més aquesta capa atmosfèrica.
 • Foment d’una actitud d’estalvi d’energia elèctrica.
 • Foment d’hàbits que permetin l’estalvi d’energia calorífica.
 • Conscienciació sobre els perjudicis que causa la contaminació acústica i foment d’una actitud personal que eviti contribuir a incrementar aquesta contaminació.
 • Foment d’una conducta respectuosa i d’uns hàbits d’atenció i cura correctes respecte als animals domèstics.
 • Conscienciació sobre els perills que comporten les drogues i foment d’una actitud de rebuig absolut del seu consum.
 • Foment de l’hàbit de mantenir postures corporals correctes que evitin dolències o lesions.

PROCEDIMENTS

geografia

 • Identificació i reconeixement dels pictogrames propis de les guies turistíques.
 • Elaboració de climogrames.
 • Interpretació i elaboració de piràmides de població.
 • Elaboració d’un gràfic sectorial.
 • Simulació d’unes eleccions.

història

 • Obtenció del significat d’una paraula a partir de la seva etimologia.
 • Recerca d’informació sobre personatges històrics.
 • Recerca d’informació sobre aspectes històrics en materials de consulta.
 • Recerca de notícies en la premsa.
 • Correcció d’un text històric.
 • Obtenció i expressió d’unes característiques artístiques determinades a partir de l’observació d’una imatge.

ACTITUDS

geografia

 • Foment d’una actitud tolerant i de respecte vers les diferències entre les persones.
 • Valoració de la conservació i del bon ús dels espais públics.
 • Foment d’una actitud de respecte vers les normes de trànsit.
 • Estimulació d’una actitud crítica i intel·ligent respecte a la publicitat.
 • Foment d’una actitud de participació i col·laboració en associacions de barri.

història

 • Foment d’una actitud d’estimació vers el patrimoni històrico-artístic.
 • Valoració comprensiva de les formes de govern al llarg de la història.
 • Foment del respecte per la diversitat ètnica i cultural.
 • Foment d’una valoració i estima personals del patrimoni arquitectònic.